Preambuła
Niniejszy regulamin (określany dalej jako „Regulamin”) został określony celem zapewnienia prawidłowej realizacji zamówień składanych na www.stadre.pl.

1. Definicje

Określenia i ich definicje w Regulaminie:

Sprzedawca – STADRE Józef Petrykiewicz z siedzibą w Stargardzie przy ul. Podleśnej 2a, 73-110 Stargard, (adres rejestracji firmy; Os. Zachód B4C/6, 73-110 Stargard) posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 8541598177, tel. kom.: +48 721900808, e-mail: sklep@stadre.pl, biuro@stadre.pl, www.stadre.pl;

Klient – usługobiorca w rozumieniu art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Umowa – umowa cywilnoprawna, na podstawie, której Sprzedawca zobowiązuje się wykonać oraz sprzedać Klientowi Produkt, zaś Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny;

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.stadre.pl;

Produkt – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa;

Zlecenie wykonania mebla nietypowego na indywidualne zamówienie – usługa wykonania mebla zgodnie z preferencjami Klienta;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Zamówienie – oświadczenie Klienta, mogące prowadzić do zawarcia Umowy,

Strony – Klient i Sprzedawca;

Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin (Regulamin) jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Informacje dotyczące produktów, zawarte w Sklepie, umieszczone zostały przez Sprzedawcę i odnoszą się do Produktów, tj. opisy, ich parametry techniczne i użytkowe, ceny i inne, stanową zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Sprzedawca może wykorzystywać pliki typu cookies / ciasteczka, celem zbierania informacji o korzystaniu ze Sklepu przez Klienta, jak również inne pliki umożliwiające np. indywidualizację adresu IP urządzenia, na którym uruchomiona została strona www.stadre.pl.

Załadowanie, przeglądanie oraz korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych:

 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
 • Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
 • Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
 • Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies.

Sprzedawca udostępnia Klientowi treść Umowy w sposób zapewniający zachowanie bezpieczeństwa przekazu komunikatów.

3. Zawarcie umowy

Produkt może zostać kupiony przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, wyłącznie z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej Internet.

Złożenie zamówienia w Sklepie i podanie danych niezbędnych do jego realizacji, wymienionych w ust. 4, poniżej, następuje przed zawarciem Umowy za pośrednictwem Sklepu na stronie www.stadre.pl.

Zawarcie Umowy za pośrednictwem Sklepu, odbywa się w następującym schemacie; wejście na stronę internetową pod adresem www.stadre.pl, następnie dokonanie wyboru Produktu oraz jego konfiguracja, ostatnim krokiem jest złożenie Zamówienia, stosując się do komunikatów generowanych przez serwis.

W celu zawarcia umowy Klient zobowiązany jest do wskazania następujących danych osobowych:

 • nazwisko i imię Klienta,
 • adres wysyłki oraz adres korespondencyjny,
 • adres elektroniczny (e-mail).

Klient akceptuje, że podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jak również niezbędne do zawarcia Umowy, oraz że niepodanie tych danych uprawnia Sprzedawcę do odmowy zawarcia Umowy. Umowa zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy, o treści potwierdzającej zawarcie Umowy i określającej jej wszystkie ważne elementy, takie jak:

 • nr Zamówienia i jego treść,
 • opis Produktu,
 • termin realizacji zamówienia,
 • formę zapłaty ceny oraz cenę,
 • koszty dostawy oraz sposób dostawy.

Do momentu otrzymania wiadomości e-mail, opisanej powyżej, Klient ma prawo anulowania Zamówienia poprzez wysłanie oświadczenia dostatecznie opisującego wolę anulowania Zamówienia, na adres e-mail; sklep@stadre.pl.

Zamówienie z pominięciem konfiguratora umieszczonego na stronie www.stadre.pl, złożone mailowo, następuje w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej zawarcie Umowy i określającej wszystkie istotne jej elementy wymienione powyżej.

Zamówienie może zostać zmodyfikowane lub zmienione wyłącznie w terminie do 2 dni po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia Zamówienia.

Zobowiązania Konsumenta wynikające z zawartej Umowy trwają co najmniej do czasu uregulowania ceny.

4. Cena i jej zapłata

Ceny Produktów ujawnione w Sklepie są cenami brutto, tzn. obejmują podatek VAT według właściwej stawki, inne podatki i cła.

Cena ostateczna uwzględnia również wybrany przez Klienta sposób dostawy, jednak w przypadku dostaw realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostawy będą określone w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie Umowy (§ 3 ust. 5 regulaminu).

Cena ujawniona w Sklepie zobowiązuje Sprzedawcę od chwili otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. W przypadku błędnie określonej ceny i umieszczonej w Sklepie, Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem wiadomości e-mail, wymienionej w zdaniu poprzednim.

Zapłata ceny może zostać uregulowana w następujące sposoby:
1. Przelewem bankowym na rachunek złotówkowy Millennium Bank prowadzony dla Sprzedawcy pod numerem 82 1160 2202 0000 0001 1141 5856 lub rachunek euro 21 1160 2202 0000 0001 1144 3047. Zapłata ceny następuje w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, przy odbiorze do rąk osoby dokonującej dostawy, gotówką w siedzibie Sprzedawcy.

2. Płatność ratalna za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A.

5. Realizacja zamówienia

Wszystkie dostępne w Sklepie Produkty wykonywane są ręcznie oraz wyłącznie w oparciu o złożone przez Klienta Zamówienie.

Wiadomość e-mail, potwierdzająca zawarcie Umowy, którą otrzymuje Klient, wysyłana jest wraz z podsumowaniem Zamówienia w formie dokładnej specyfikacji zamówionych produktów, lub fakturę pro-forma, określającą cenę i koszty wysyłki, dane dokumenty wskazują również rachunek bankowy Sprzedawcy.

W opcji płatność „z góry” (§ 4 ust. 3 lit. a) regulaminu), Sprzedawca inicjuje rozpoczęcie i przystępuje do wykonywania Produktu zamówionego przez Klienta, po otrzymaniu od Klienta całości ceny oraz kosztów dostawy, na rachunek bankowy wskazany w fakturze pro-forma.

W przypadku wyboru sposobu płatności „przy odbiorze” (§ 4 ust. 3 lit. b) regulaminu), Sprzedawca przystępuje do wykonania Produktu zamówionego przez Klienta po otrzymaniu od Klienta dodatkowej wiadomości e-mail, potwierdzającej zamówienie.

W przypadku niezapłacenia ceny oraz kosztów dostawy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy, a w opcji płatności „przy odbiorze”; brak otrzymania przez Sprzedawcę dodatkowego e-maila potwierdzającego Zamówienie, wysłanego przez Klienta, uprawniają Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy i odmowy zrealizowania Zamówienia.

Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od rodzaju oraz charakterystyki Produktu i nie uwzględnia czasu dostawy.

Informacja o wykonaniu zamówienia oraz planowanej dostawie Produktu, zostanie przesłana na pocztę e-mail wskazaną przez Klienta.

Do oferty Sklepu zostanie wprowadzony na stałe mebel wykonany zgodnie z wytycznymi i na indywidualne zlecenie Klienta, a Klient wyraża na to zgodę. Podczas procesu projektowania uzyskujemy pełne i nieograniczone prawa autorskie dla mebli zleconych do projektu lub wykonanych przez STADRE, na co Klient wyraża zgodę zlecając projekt lub kupując mebel.

6. Dostawa i odbiór produktu

Dostawa Produktu do Klienta odbywa się z wykorzystaniem wewnętrznego działu logistyki lub zewnętrznych firm kurierskich/ transportowych. Czas dostawy jest niezależny od Sprzedawcy i wynosi w przybliżeniu do 48 godzin od nadania przesyłki z Produktem. Dostawy realizowane są wyłącznie w dni określone ustawowo jako pracujące, z wyłączeniem sobót. W przypadku dostaw realizowanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, czas realizacji dostawy może przekraczać 48 godzin.

Produkty mogą być dostarczone jedynie na adres określony przez Klienta podczas składania Zamówienia.
Jeżeli nic innego nie wynika z Umowy, koszty dostawy obciążają Klienta. Informacja o kosztach dostawy będzie zawarta w wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 5 powyżej. Koszty dostawy są płatne wraz z ceną.

Podczas dostawy mebli pod wskazany w Zamówieniu adres, Klient jest obowiązany sprawdzić, czy Produkt:

 • nie jest uszkodzony,
 • nie jest niekompletny,
 • jest zgodny z Zamówieniem.

W przypadku gdy Klient stwierdzi uszkodzenia, niekompletności lub niezgodności Produktu z Zamówieniem, Klient ma prawo nie odebrać przesyłki obejmującej Produkt, z jednoczesnym obowiązkiem sporządzenia protokołu uszkodzenia, niekompletności lub niezgodności Produktu z Zamówieniem wraz z dokumentacją fotograficzną przy udziale osoby realizującej dostawę. Skorzystanie z uprawnienia opisanego powyżej, nakłada na Klienta obowiązek niezwłocznego skontaktowania się ze Sprzedawcą drogą telefoniczną, a następnie e-mailową i poinformowaniu o uszkodzeniu, niekompletności lub niezgodności Produktu z Zamówieniem celem ponownego przygotowania Zamówienia albo zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny.

W celu zapewniania przez Sprzedawcę najwyższej jakości Produktów oraz uniknięcia wątpliwości związanych z przyczyną oraz czasem wystąpienia uszkodzenia, niekompletności lub niezgodności Produktu z Umową, Sprzedawca zaleca otwarcie przesyłki z Produktem i sprawdzenie Produktu w obecności kuriera lub innej osoby dokonującej dostawy. Sprzedawca zaleca zwrócić uwagę w pierwszej kolejności na:

 • stan opakowania, tzn. czy nie jest ono uszkodzone w taki sposób, że mogło skutkować uszkodzeniem Produktu,
 • elementy Produktu, tj. blat, szuflady, stelaż, nogi nie są uszkodzone, popękane, zarysowane lub wykazują inne niezgodności z Umową,
 • kompletność Produktu, tzn. liczbę elementów mocujących, tj. uchwyty, wkręty, śruby, łączniki, tulejki, zawiasy, zawieszki. itp.

W przypadku stwierdzenia wad, niekompletności lub innej niezgodności Produktu z Umową, Klient obowiązany jest przy obecności kuriera lub innej osoby dokonującej dostawy, sporządzić protokół szkody, niekompletności lub innej niezgodności Produktu, w którym zostaną wymienione i opisane wszystkie uszkodzenia, niekompletności lub inne niezgodności Produktu z Umową. Sprzedawca wymaga również sporządzenia fotografii dokumentujących uszkodzenia. Powyższe czynności przyspieszą i ułatwią Sprzedawcy czynności reklamacyjne.

Odebrać przesyłkę z Produktem można osobiście przez Klienta lub przez upoważnioną przez niego osobę.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczania opłat za magazynowanie Produktu, który nie został odebrany w umówionym terminie. Wysokość opłaty to 200zł netto za każdy rozpoczęty miesiąc magazynowania, naliczana od dnia zarejestrowania odmowy przyjęcia/ odbioru zamówionego Produktu.

7. Montaż i składanie Produktu

Znaczna większość oferowanych w Sklepie Produktów dostarczana jest jako kompletne meble gotowe do użytkowania, część produktów jest przeznaczona do nieskomplikowanego, samodzielnego montażu lub zawieszenia mebla.

Produkty przed wysyłką są składane przez Sprzedawcę przy monitoringu, a następnie sprawdzane pod względem poprawności sposobu łączeń, pasowania, działania poszczególnych ruchomych części, tj, fronty, szuflady oraz sprawdzana jest kompletność elementów.

8. Odstąpienie od umowy

Klient jako Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni, liczonych od dnia objęcia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie przy zamówieniu Produktów w wymiarach standardowych do niego przypisanych w Sklepie.

Wszelkie zmiany wymiarów mebla traktowane są jako Zlecenie wykonania mebla nietypowego na indywidualne zamówienie Klienta, tj. Produktów wykonanych na indywidualne zamówienie.

Prawo odstąpienia sporządza się poprzez złożenie przez Konsumenta oświadczenia i przesłania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail. Aby zachować termin wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem, a formularz odstąpienia od Umowy dostępny jest do pobrania tutaj. Sprzedawca ma obowiązek przesłania potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Odstąpienia od Umowy, skutkuje tym, iż jest ona uważana za niezawartą, a Konsument zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu, tzn. Produkt, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, w żadnym wypadku Konsument nie jest uprawniony uszkadzać, dekompletować, niszczyć lub w inny sposób pomniejszać wartość Produktu.

Złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, skutkuje tym, iż Umowa przestaje wiązać.
Sprzedawca obowiązany jest, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami, na numer konta bankowego wskazany przez Klienta.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

9. Rękojmia i postępowanie reklamacyjne

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkty zgodne z umową i bez wad.

Sprzedawca odpowiada względem Kupującego, jeżeli Produkt jest niezgodny z zawartą umową (rękojmia).

Niezgodność Produktu z Umową występuje, gdy Produkt:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego typu powinna mieć z uwagi na cel jaki oznaczono w umowie lub wynikający z przeznaczenia Produktu;
 • nie ma cech i właściwości, o których istnieniu Klient został zapewniony przez Sprzedawcę;
 • nie spełnia wymogów do użytkowania docelowego, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę drogą poczty e-mail przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • został kupującemu dostarczony/ wydany w stanie niekompletnym,
 • jest własnością osoby trzeciej albo w przypadku gdy jest obciążony prawem osoby trzeciej, również jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Nie stanowi niezgodności z zawartą Umową Produkt z drobnymi niedoskonałości Produktu, będącymi następstwem okoliczności, że Produkty dostępne w Sklepie, wykonywane są ręcznie.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

Gdy Klient stwierdzi niezgodności Produktu z Umową, Klient uprawniony jest do złożenia Reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres; sklep@stadre.pl. (pobierz formularz reklamacyjny) Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie rodzaju niezgodności Produktu z Umową.
Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po ujawnieniu niezgodności Produktu z Umową.

Sprzedawca rozpatrzy Reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca uprawniony jest zażądać od Klienta informacji niezbędnych do rozpatrzenia Reklamacji.

Klient, w ramach reklamacji, może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo naprawy Produktu, chyba, że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z innym sposobem rozpatrzenia reklamacji, zaoferowanym przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową nie jest możliwe, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny albo jej całkowitego zwrotu.

10. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania i ukształtowania treści oraz zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy nimi mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę i są to:

 • nazwisko i imię Klienta;
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres zameldowania;
 • adres do korespondencji, w przypadku gdy jest on inny, niż adres o którym mowa w punkcie c);
 • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta,
 • adresy elektroniczne e-mail i numer telefonu Klienta.

Składając zamówienie na www.stadre.pl, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dobrowolnie podanych przez siebie, poprzez odznaczenie komunikatu wygenerowanego przez serwis. Wyrażenie danej zgody obejmuje także przetwarzanie danych osobowych w przyszłości. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie odwołana.

Celem przetwarzania danych osobowych Klienta jest realizacja Umowy, której Klient pozostaje stroną oraz podjęcie działań przed zawarciem Umowy.
Sprzedawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych osobowych oraz do ich poprawiania, za pośrednictwem www.stadre.pl.

Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

11. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta oraz wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści umieszczane przez Klienta oraz nie prowadzi w tym zakresie kontroli. Klient nie jest uprawniony do zamieszczania w serwisie www.stadre.pl treści o charakterze bezprawnym. Klient obowiązany jest zwrócić Sprzedawcy poniesiony przez niego uszczerbek, będący wynikiem zamieszczenia przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, jak również będący wynikiem bezprawnego zamieszczenia treści. Uszczerbek obejmuje w szczególności wszelkie szkody, straty, pomniejszenia majątku lub zwiększenia pasywów Sprzedawcy, kary, grzywny, mandaty, itp.

Sprzedawca uprawniony jest do usuwania lub modyfikowania tych treści zamieszczonych przez Klienta, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa bądź godzić w dobre imię i renomę Sprzedawcy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu, w tym złożenie Zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, modernizacji, przeglądu lub rozbudowy infrastruktury technicznej (hardware i software) Sklepu, z poszanowaniem uprawnień Klienta.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki działania Sklepu, w tym utratę przez Klienta danych, uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania, prędkość transferu danych, o ile skutki takie będę wynikiem okoliczności, za zaistnienie których Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

12. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom polskim, właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy oraz właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lub innych aktów prawnych.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi polskiemu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia z dnia 24 czerwca 2014 r. – o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku dotychczasowych Klientów, będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.02.2023r.

Pliki do pobrania

Bądźmy w kontakcie

Śledź nas na FB i Insta