Do terminu realizacji każdego mebla należy mieć na uwadze czas trwania transportu dostawy mebla. Staramy się aby, każde z zamówień mebli, które są u nas kupowane były również przez nas dostarczane, jednak nie zawsze jesteśmy w mocy aby zakupiony mebel przywieźć własnym transportem, wtedy z pomocą przychodzą zewnętrzne firmy świadczące usługi transportowe. W momencie ułożenia mebli w samochodzie własnym lub w samochodzie zewnętrznej firmy kurierskiej i jego wyjazdu spod firmy informujemy Klienta o danym fakcie drogą e-mailową.

Opcja transportu z wykorzystaniem zewnętrznej firmy kurierskiej jest darmowa, jednak będzie ona bez opcji wniesienia mebla do wskazanego przez Klienta lokalu. Opcja wniesienia mebla do lokalu Klienta, kosztuje dodatkowo od 80 zł do 160 zł (w zależności od wagi mebla) i należy wyrazić chęć wykupienia opcji wniesienia w treści wiadomości do Stadre w momencie składania zamówienia na sklepie www.stadre.pl, wystawimy odpowiedni dokument i wskażemy metodę płatności.

Niezależnie od wyboru opcji dostawy, należy zapewnić dojazd dla samochodu z opuszczaną rampą jak najbliżej lokalu, do którego ma być dostarczony mebel.
Dostawy mebli odbywają się zazwyczaj w przedziale między godziną 8:00, a 16:00 i należy mieć ten fakt na uwadze podczas określania terminu dostawy.
Pakowanie mebli; meble pakujemy w zależności od wielkości; w kartony i zabezpieczamy kartonowymi kątownikami lub ustawiamy na palecie, a następnie zabezpieczamy kątownikami kartonowymi i owijamy folią.

Waga mebli mieści się w przedziale od 10 kg do 100 kg, a wymiary określone są na Sklepie www.stadre.pl przy każdym z mebli.

Obowiązki Klienta podczas dostawy mebli

  1. Bezwzględne sprawdzenie paczki przy kurierze, dla transportu zewnętrznego, jak również podczas dostawy naszym transportem.
  2. Sprawdzenie opakowania, tzn. czy nie jest uszkodzone, a po rozpakowaniu (również przy kurierze) czy blat nie posiada odprysków, fronty nie są pęknięte/ wypaczone, szuflady działają bez zarzutu, stelaż i zestaw elementów do wkręcania są kompletne i nieuszkodzone.

W przypadku gdy przynajmniej jedna z poniżej wymienionych sytuacji ma miejsce, kurier jest obowiązany niezwłocznie spisać protokół uszkodzenia paczki, jest to konieczne do wszczęcia procedury reklamacji!

Opis uszkodzeń powinien być wyczerpujący, tzn, adnotacja o uszkodzeniu zawartości paczki musi się znaleźć w protokole oraz jej dokładne opisanie jakiego typu i jak duże jest uszkodzenie i czy jest to wgniecenie, wyszczerbienie czy ułamanie i ile ma centymetrów. Zalecamy sporządzić relację fotograficzną uszkodzeń na bieżąco również w obecności kuriera i zapisać o nich w protokole uszkodzenia jako dowód, jest to jeden z podstawowych dowodów winy kuriera, dołączany do protokołu reklamacyjnego.

Użytkowanie mebli

Nasze meble nie są przeznaczone do skakania na nich jak na trampolinie, mogą tego nie wytrzymać :) O meble należy dbać za pomocą ściereczki oraz preparatów przeznaczony do pielęgnacji i/lub czyszczenia danego typu mebli lub przecieranie lekko wilgotną szmatką, a następnie bezwzględne wycieranie całości do sucha.

Nasze meble, w zależności od rodzaju i modelu wykonane są z litego drewna dla blatów stołów i stolików, płyty meblowej wiórowej z okleiną ABS (doklejką) z PCV, płyty meblowej MDF. Jakiekolwiek narażenie/ wystawienie mebli na dużą wilgoć lub bezpośrednie oddziaływanie na wodę może spowodować uszkodzenie mebla i utratę gwarancji.

Gwarancja jest udzielana na okres 1 roku od dnia zakupu i nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń mebla wynikających z niewłaściwego użytkowania i konserwacji produktu, jak i normalnych skutków codziennej eksploatacji.

Drobne niedoskonałości/wyłupania materiału w niewidocznych miejscach nie wpływają na wartość mebla i nie podlegają reklamacji.

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy (zwrot)

Klient jako Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni, liczonych od dnia objęcia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie przy zamówieniu Produktów w wymiarach standardowych do niego przypisanych w Sklepie.
Wszelkie zmiany wymiarów mebla traktowane są jako Zlecenie wykonania mebla nietypowego na indywidualne zamówienie Klienta, tj. Produktów wykonanych na indywidualne zamówienie.

Prawo odstąpienia sporządza się poprzez złożenie przez Konsumenta oświadczenia i przesłania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub listownie. Aby zachować termin wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem, a formularz odstąpienia od Umowy dostępny jest na stronie internetowej www.stadre.pl. Sprzedawca ma obowiązek przesłania potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy niezwłocznie po jego otrzymaniu.
Odstąpienia od Umowy, skutkuje tym, iż jest ona uważana za niezawartą, a Konsument zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu, tzn. Produkt, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, w żadnym wypadku Konsument nie jest uprawniony uszkadzać, dekompletować, niszczyć lub w inny sposób pomniejszać wartość Produktu.

Złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, skutkuje tym, iż Umowa przestaje wiązać.
Sprzedawca obowiązany jest, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami, na numer konta bankowego wskazany przez Klienta.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Formularz zwrotu (odstąpienia od umowy) – kliknij, aby pobrać.

Rękojmia i postępowanie reklamacyjne (reklamacja)

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkty zgodne z umową i bez wad.

Sprzedawca odpowiada względem Kupującego, jeżeli Produkt jest niezgodny z zawartą umową (rękojmia).

Niezgodność Produktu z Umową występuje, gdy Produkt:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego typu powinna mieć z uwagi na cel jaki oznaczono w umowie lub wynikający z przeznaczenia Produktu;
  • nie ma cech i właściwości, o których istnieniu Klient został zapewniony przez Sprzedawcę;
  • nie spełnia wymogów do użytkowania docelowego, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę drogą poczty e-mail przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • został kupującemu dostarczony/ wydany w stanie niekompletnym,
  • jest własnością osoby trzeciej albo w przypadku gdy jest obciążony prawem osoby trzeciej, również jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Nie stanowi niezgodności z zawartą Umową Produkt z drobnymi niedoskonałości Produktu, będącymi następstwem okoliczności, że Produkty dostępne w Sklepie, wykonywane są ręcznie.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

Gdy Klient stwierdzi niezgodności Produktu z Umową, Klient uprawniony jest do złożenia Reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres; sklep@stadre.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie rodzaju niezgodności Produktu z Umową.
Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po ujawnieniu niezgodności Produktu z Umową.

Sprzedawca rozpatrzy Reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca uprawniony jest zażądać od Klienta informacji niezbędnych do rozpatrzenia Reklamacji.

Klient, w ramach reklamacji, może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo naprawy Produktu, chyba, że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z innym sposobem rozpatrzenia reklamacji, zaoferowanym przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową nie jest możliwe, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny albo jej całkowitego zwrotu.

Formularz reklamacyjny; gwarancja / rękojmia do pobrania, – kliknij, aby pobrać.

Bądźmy w kontakcie

Śledź nas na FB i Insta