Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca czyli STADRE Józef Petrykiewicz z siedzibą w Stargardzie, ul. Podleśna 2a, 73-110 Stargard, (adres rejestracji firmy; Os. Zachód B4C/6, 73-110 Stargard) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8541598177, REGON 320515133.

Poniżej dwa sposoby kontaktu z nami:

 1. listownie pod adresem: STADRE Józef Petrykiewicz, Os. Zachód B4C/6, 73-110 Stargard
 2. przez e-mail: biuro@stadre.pl

Dane osobowe i prywatność

Konto Użytkownika oraz korzystanie z naszych usług i Sklepu, wymaga podania Twoich danych osobowych, które są przetwarzane przez nas w następujących celach:

 1. Zawarcie i wykonanie Umowy oraz bieżącej obsługi Klienta i potencjalnych Klientów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 2. Marketing bezpośredni naszych Produktów, w tym w celach analitycznych i profilowania; w ramach marketingu bezpośredniego będziemy m.in. wyświetlać Ci reklamy produktów, które mogą Cię zainteresować,
 3. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Tobą Umową sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń i możliwość ochrony praw i interesów www.stadre.pl przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków,
 4. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji,
 5. Prowadzenie dokumentacji księgowej.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać Twoje preferencje i oczekiwania w odniesieniu do naszych produktów i w efekcie zaproponować Ci lepiej dopasowaną ofertę. Na podstawie Twojego profilu będziemy wysyłać Ci dobrane dla Ciebie komunikaty marketingowe. Możemy też zaproponować Ci wzięcie udziału w akcjach rabatowych, a także informować Cię o obniżkach cen na konkretne produkty.

Do profilowania wykorzystywane są następujące dane; wcześniej zakupione Produkty, aktywności w Sklepie www.stadre.pl, a także aktywność w mediach społecznościowych.

Podstawa przetwarzania

 1. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane do jej zawarcia zgodnie z przesłaną od Klienta dyspozycją (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), Obowiązki prawne, np. związane z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 2. Nasze prawnie uzasadnione interesy, polegające na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. Nasze prawnie uzasadnione interesy, polegające na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 4. Nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych

Podawanie danych osobowych w celu zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie Umowy sprzedaży.

Niepodanie danych, w zależności od celu, w jakim są podawane, skutkuje:

 1. Brakiem możliwości zarejestrowania się w sklepie internetowym www.stadre.pl,
 2. Brakiem możliwości dokonania zakupów w sklepie internetowym www.stadre.pl.

Prawo Klienta do cofnięcia zgody jest możliwe w każdej chwili. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Konsumenta zgody pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania

Podane dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres, w którym będą ku temu podstawy prawne, tzn. do momentu w którym:

 1. Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych,
 2. Ustanie możliwość ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową zawartą ze STADRE Józef Petrykiewicz,
 3. Zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta, jeśli to ona była jego podstawą,
 4. Zostanie przyjęty sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając dane osobowe stosowane są środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosowane jest szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Uprawnienia klienta

Klientowi przysługuje prawo żądania do:

 1. Informacji i dostępu do swoich danych osobowych,
 2. Sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 3. Usunięcia danych osobowych,
 4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. Przeniesienia danych do innego administratora,
 6. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Konsument, dodatkowo ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora), jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku gdy Klient uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego.

Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

STADRE Józef Petrykiewicz korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane osobowe, a podmioty te przetwarzają przekazane dane wyłącznie na udokumentowane polecenie STADRE Józef Petrykiewicz.

Lista możliwych odbiorców danych osobowych:

 1. Dostawcy oprogramowania niezbędnego do prowadzenia sklepu internetowego;
 2. Dostawcy płatności;
 3. Dostawcy oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności, np. oprogramowania księgowe;
 4. Firmy transportowe świadczące usługi transportu i dostawy naszych mebli.
 5. Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

Kontakt z administratorem:
Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz skorygować swoje dane napisz na adres e-mail: biuro@stadre.pl

Polityka Cookies (CIASTECZKA)

Sklep www.stadre.pl korzysta z plików cookies (ciasteczek).

Stosowanie plików Cookies jest bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie ma możliwości przedostania się do Urządzeń Klienta wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować działanie Sklepu indywidualnie każdemu Konsumentowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Sprzedawca wykorzystuje dwa typy plików cookies:

COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Konsumenta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Konsumenta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Konsumenta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Klienta.

Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, należy skorzystać z pliku pomocy konkretnej przeglądarki lub z informacji na temat plików cookies dostępnych pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl

Bądźmy w kontakcie

Śledź nas na FB i Insta